MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1-VERİ SORUMLUSU

Seoinno.com  ( Bundan böyle “Seoinno.com olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayımlanan Seoinno.com olarak, 6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 

2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 Paylaştığınız kişisel veriler,

Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;
Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;
Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;
Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkanlar sunabilmek veya bu imkanları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için; Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

3- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Seoinno.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz; Seoinno.com internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ile ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;
Konferanslar ve eğitim, danışmanlık hizmetlerimiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;


Seoinno.com ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;
Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vs) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden;
Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

4- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından işbu Aydınlatma Metni’nin 2 numaralı bölümünde yer alan amaçlar kapsamında tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlar ile kanunen yetkili kamu / özel kurumlarına aktarılabilecektir.

 

5- KVKK YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCE ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

 

 

6- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE KORUNMASI

Seoinno.com, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

 

 

7- KİŞİSEL VERİLERİN GÜNCEL VE DOĞRU TUTULMASI

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Seoinno.com’nin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Seoinno.com’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

 

 

8- 6698 SAYILI KVKK UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel Veri Sahibi, Seoinno.com’ a (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

9- İLETİŞİM VE BAŞVURU YÖNTEMİ

www.Seoinno.com web sayfamızda verilen tüm servisler ve hizmetler, Akat Mahallesi, Cebeci Caddesi No:1 D:2 adresinde kayıtlı Seoinno firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir. Seoinno.com KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur.

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre internet sitemizde yer alan …….  linki üzerinden Veri Sahibi Talep Formu ‘nu kullanarak yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak veya

E.posta: info@seoinno.com

Telefon: +90 850 333 0736

Adreslerine iletmek suretiyle kullanabilirsiniz.

Seoinno.com, iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Seoinno.com, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ TÜKETİCİ AÇIK RIZA METNİ

Seoinno Reklamcılık ve Bilişim Hizmetleri Tüketici Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu kapsamda özel nitelikli kişisel verilerimin, Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, hukuk işlerinin yürütülmesi ve/veya takibi, resmi kurum ve/veya kuruşlara mevzuattan kaynaklı yükümlülükler kapsamında bilgi verilmesi,  talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması ve/veya yanıtların kayıt altına alınması, Şirketimizin yasal uyumluluk faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirketimizin iç/dış denetim, teftiş ve/veya kontrol faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, suistimal vakalarının önlenmesi, tespiti, soruşturulması ve/veya sonuçlandırılmasına ilişkin faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası , alacak tahsilat iletişimlerinin ve/veya işlemlerinin planlanması ve/veya icrası, ürün ve/veya hizmetlere başvuru ve/veya satış süreçlerinin oluşturulması ve/veya takibi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, dijital ve/veya diğer mecralarda toplanan talep ve/veya şikayetlerinin değerlendirilmesi, takibi ve/veya yönetimi, planlı/plansız elektrik kesintisi bilgilendirmelerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, fatura tanzimi, doğrulama ve/veya iptali işlemlerine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası, abonelik işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirket içi ve/veya dışı raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla işlenmesini ve bu amaçlarla tedarikçilerinize, kanunen yetkili kamu / özel kurumlarına aktarılmasını kabul ediyorum.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN AKTARIMINA İLİŞKİN TAAHHÜT

Aile üyelerim, yakınlarım ve benzeri üçüncü kişi verilerinin Şirket ile paylaşılmasına ve Şirket’in söz konusu kişisel verileri Amaçlar kapsamında işleyebilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/açık rızanın temin edildiğini taahhüt ederim.